Đơn đề nghị cấp lại sổ BHXH dùng cho mọi trường hợp

Theo quy định tại khoản 2 Điều 46 Quyết định 595/QĐ-BHXH, có 03 trường hợp người tham gia BHXH được cấp lại sổ.

Đơn đề nghị cấp lại sổ BHXH dùng cho mọi trường hợp

1. Các trường hợp phải cấp lại sổ BHXH

Theo quy định tại khoản 2 Điều 46 Quyết định 595/QĐ-BHXH, có 03 trường hợp người tham gia BHXH được cấp lại sổ:

– Cấp lại sổ (bìa và tờ rời) khi: mất, hỏng; gộp; thay đổi số sổ; họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; người đã hưởng BHXH 1 lần còn thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng.

– Cấp lại bìa sổ khi: sai giới tính, quốc tịch.

– Cấp lại tờ rời sổ khi: mất, hỏng.

2. Thủ tục đề nghị cấp lại sổ BHXH

Sổ BHXH được cấp cho từng người lao động để theo dõi việc đóng, hưởng cũng như là cơ sở để giải quyết các chế độ BHXH.

Nếu thuộc một trong các trường hợp nêu trên, người lao đồng cần chuẩn bị đầy đủ 01 bộ hồ sơ gồm:

– Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS)

– Đơn đề nghị cấp lại sổ BHXH của người lao động

– Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS) (Trường hợp cấp lại sổ BHXH do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch; điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH) của người sử dụng lao động.

(khoản 2 Điều 97 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 và khoản 1 Điều 27 Quyết định 595/QĐ-BHXH)

Sau khi chuẩn bị đủ các giấy tờ, người lao động nộp hồ sơ tại cơ quan BHXH quận/huyện hoặc thông qua đơn vị đang làm việc.

Trong thời gian không quá 10 ngày kể từ nhận đủ hồ sơ, người lao động sẽ được nhận sổ BHXH mới. Trường hợp cần xác minh quá trình đóng BHXH ở tỉnh khác hoặc nhiều đơn vị nơi người lao động làm việc thì không quá 45 ngày.

(khoản 2 Điều 29 Quyết định 595/QĐ-BHXH)

Mẫu Đơn đề nghị cấp lại sổ BHXH 2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
**********

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI SỔ BẢO HIỂM XÃ HỘI

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội huyện/tỉnh (1)……………………………………………………………

Tên tôi là: …………………………….……………… Giới tính: ………………………………

Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………………………………………………

Nguyên quán (2): ………………………………………………………………………………..

Nơi cư trú (thường trú hoặc tạm trú) (3): …………………………………………………………

Giấy chứng minh thư số: …………………………………………………………………………

Ngày cấp: ……………………………… Nơi cấp: …………………………………………….

Số sổ BHXH: …………………..……………………………………………………………….

Nơi cấp sổ BHXH lần đầu (BHXH tỉnh hoặc huyện): ………………………………………….

Nơi làm việc (đối với người tham gia BHXH bắt buộc) hoặc nơi tham gia BHXH (đối với người tham gia BHXH tự nguyện) (4): ……………………………………………………………….

Lý do cấp lại sổ BHXH hoặc trang sổ tờ rời (5): ………………..……………………………….

Tôi xin cam đoan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung kê khai trên, đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội xem xét cấp lại sổ BHXH cho tôi.

  …….., ngày …..tháng ….năm …
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
(Ký, ghi rõ họ tên)

3. Hướng dẫn viết Đơn đề nghị cấp lại sổ BHXH

(1) Ghi cơ quan BHXH huyện/tỉnh nơi người lao động hoặc doanh nghiệp tham gia BHXH.

(2) Ghi chính xác đường phố, thôn xóm; xã/phường/thị trấn; huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh; tỉnh, thành phố.

(3) Ghi cụ thể số nhà, đường phố, thôn xóm; xã/phường/thị trấn; huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh; tỉnh, thành phố.

(4) Ghi tên, địa chỉ của doanh nghiệp nơi người lao động làm việc (đối với người tham gia BHXH bắt buộc) hoặc huyện/tỉnh nơi tham gia BHXH (đối với người tham gia BHXH tự nguyện).

(5) Ghi rõ lý do đề nghị cấp lại sổ BHXH:

– Cấp lại sổ (bìa và tờ rời): mất, hỏng; gộp; thay đổi số sổ; họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; đã hưởng BHXH 1 lần còn thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng.

Kiến thức luật chuyên hỗ trợ tư vấn pháp lý miễn phí. Nếu có vấn đề pháp lý cần được tư vấn, hỗ trợ hãy liên hệ với kiến thức luật để được hỗ trợ nhanh chóng. Trân trọng cảm ơn!