Mẫu Tờ khai xin xác nhận là người gốc Việt Nam mới nhất

Đây là một trong những biểu mẫu được ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 05/2013/TTLT-BTP-BNG-BCA sửa đổi, bổ sung một số quy định thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam.

Ý nghĩa của tờ khai xin xác nhận là người gốc Việt Nam

Hiện nay, không thiếu người gốc Việt do sinh sống ở nước ngoài hoặc sinh ra và lớn lên ở nước ngoài nên thường mang quốc tịch nước ngoài. Khi có nhu cầu đầu tư trong nước, thành lập doanh nghiệp, mua nhà tại Việt Nam, nhận di sản thừa kế…. thì việc xác nhận là người gốc Việt Nam có ý nghĩa và vai trò vô cùng quan trọng.

Khi có nhu cầu xin xác nhận là người gốc Việt cần phải chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ sau:

– Tờ khai (theo mẫu);

– Chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế (bản sao);

– Chứng cứ chứng minh từng có quốc tịch Việt Nam hoặc có người thân đã từng có quốc tịch Việt Nam … (bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao chứng thực);

– Các giấy tờ khác như: Giấy tờ về nhân thân, hộ tịch, quốc tịch; Giấy bảo lãnh…

Lúc này, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị, cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét, kiểm tra, đối chiếu, nếu xét thấy có đủ cơ sở để xác định người đó có gốc Việt Nam thì cấp giấy xác nhận là người gốc Việt; Nếu không đủ cơ sở thì thông báo bằng văn bản cho người đó biết.

Mẫu Tờ khai xin xác nhận là người gốc Việt Nam

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

………….., ngày ………. tháng ……… năm ……….

TỜ KHAI  XÁC NHẬN LÀ NGƯỜI GỐC VIỆT NAM

Kính gửi:…. (tên cơ quan tiếp nhn, giải quyết hồ sơ)

Họ và tên người yêu cầu: ……………………..……. Giới tính: ………….……

Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………………………………

Nơi sinh: ………………………………………….………………………………

Địa chỉ cư trú:  ……………………………………………………………………

Nơi thường trú tại Việt Nam trước khi xuất cảnh (nếu có): ………………………

…………………………………………………………………………………….

Quốc tịch nước ngoài (nếu có): …………………………………………..………

Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế: ………………….

số …………………………., cấp ngày ……… tháng ……. năm ………………

tại …………………………………………………………………………………

Giấy tờ để chứng minh là người đã từng có quốc tịch Việt Nam theo huyết thống, giấy tờ chứng minh là con, cháu của người mà khi sinh ra có quốc tịch Việt Nam theo huyết thống:

1) ……………………………………………………………………………….…

2) ………………………………………………….………………………………

3) ………………………….………………………………………………………

Đề nghị Quý Cơ quan cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình./.

NGƯỜI KHAI
(ký, ghi rõ họ, tên)

Kiến thức luật chuyên hỗ trợ tư vấn pháp lý miễn phí. Nếu có vấn đề pháp lý cần được tư vấn, hỗ trợ hãy liên hệ với kiến thức luật để được hỗ trợ nhanh chóng. Trân trọng cảm ơn!