Vấn đề tăng giảm vốn đầu tư của doanh nghiệp

Do không có sự tách bạch tài sản của chủ doanh nghiệp tư nhân và tài sản của chính doanh nghiệp tư nhân đó nên ranh giới giữa hai khối tài sản... Chi tiết »

Mã số doanh nghiệp có ý nghĩa gì?

Tất cả các công ty sau khi thành lập đều có một mã số doanh nghiệp riêng là một dãy các chữ số. Ý nghĩa của mã số doanh nghiệp là gì,... Chi tiết »

Chọn trụ sở chính công ty cần lưu ý điều gì?

Trụ sở chính công ty là địa điểm liên lạc của doanh nghiệp, là nơi quan trọng gắn với công ty trong suốt quá trình hoạt động. Khi chọn địa điểm đặt... Chi tiết »

Đặt tên công ty đúng quy định pháp luật

Việc đặt tên công ty không phải là do tùy thích mà cần tuân thủ một số quy định của pháp luật. Vậy đặt tên công ty thế nào cho đúng luật?... Chi tiết »