Trách nhiệm pháp lý của cổ đông Công ty cổ phần dựa trên vốn điều lệ

Câu hỏi: Em và 2 người bạn cùng ý tưởng thành lập công ty cổ phần về nông sản. Em có nguồn hàng đầy đủ và tụi em quyết định thành... Chi tiết »

Ai có quyền triệu tập đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần (Khoản 1 Điều 135 Luật doanh... Chi tiết »

Cổ đông có được trả nợ bằng cổ phần trong công ty?

Cổ đông có được trả nợ bằng cổ phần của mình hay không? Khi đó chủ nợ sẽ đương nhiên trở thành cổ đông công ty cổ phần? Chi tiết »

Cổ đông là gì? Phân loại và quyền hạn của từng loại cổ đông mới nhất

1. Khái niệm Cổ đông là thành viên trong công ty cổ phần sở hữu cổ phần của doanh nghiệp, trong đó cổ đông có thể là cá nhân hoặc  tổ chức. Trong phạm... Chi tiết »

Cổ phần là gì? Công ty có bao nhiêu loại cổ phần?

Cổ phần là gì? Cổ phần là phần vốn nhỏ nhất của công ty cổ phần. Vốn điều lệ của công ty cổ phần được chia thành nhiều phần bằng nhau được gọi là cổ phần. Vậy,... Chi tiết »